Tin công ty
THÔNG BÁO Về kết quả Đại hội lần thứ 2 Hiệp hội Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa TP.Đà Nẵng
Ngày 18/5/2013, tại Hội trường UBND thành phố Đà Nẵng, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Đà Nẵng đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ 2 nhiệm kỳ 2013 - 2018.

HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

               THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG                                             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                        -------------------                                                    ------------------------------------------

                  Số : 85 /TB – HH                                                 Đà Nẵng , ngày 27 tháng 5  năm 2013

 

THÔNG BÁO

               Về kết quả Đại hội lần thứ 2 Hiệp hội Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa TP.Đà Nẵng

             Và danh sách Ban chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Thường trực, Ban Kiểm tra   của Hiệp hội Khoá II nhiệm kỳ 2013 - 2018

--------

Ngày 18/5/2013, tại Hội trường UBND thành phố Đà Nẵng, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Đà Nẵng đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ 2 nhiệm kỳ 2013 - 2018. Đại hội đã tổng kết hoạt động của Hiệp hội khóa I và bàn phương hướng hoạt động khóa II. Đại hội đã thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ; đề án nhân sự khóa II và đã bầu chọn Ban chấp hành khoá II nhiệm kỳ 2013 – 2018 gồm 21 thành viên, Ban Thường vụ gồm 7 thành viên và Ban Kiểm tra gồm 3 thành viên ( danh sách đính kèm ).

Tại Đại hội, Ban Chấp hành khoá II đã thống nhất bầu chọn Ông Huỳnh Đức Thơ - Giám đốc Sở Kế hoạch & Đầu tư thành phố Đà Nẵng, giữ chức vụ Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Đà Nẵng khoá II nhiệm kỳ 2013 -2018.

Ngày 25/5/2013 Ban chấp hành Hiệp hội khoá II đã tổ chức phiên họp thứ 2 tại Văn phòng Hiệp hội nhỏ và vừa TP Đà Nẵng ( số 132 Yên Bái,TP Đà Nẵng), có sự tham dự của Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng và Ban Trù bị tổ chức Đại hội. Tại phiên họp này, Ban Chấp hành đã bầu chọn Ban Thường trực Hiệp hội và Trưởng Ban kiểm tra khoá II nhiệm kỳ 2013 – 2018 (danh sách đính kèm). Hội nghị đã thảo luận thống nhất một số công việc cần thực hiện trước mắt của Hiệp hội, như :Góp ý xây dựng Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành Hiệp hội; thành lập các Ban chuyên trách; củng cố nhân sự Văn phòng và trụ sở làm việc. Tại hội nghị này Đại diện Ban Chấp hành Hiệp hội khoá II cũng đã nhận bàn giao toàn bộ tài sản, trang thiết bị, tài chính, tài liệu của Hiệp hội từ Ban Trù bị tổ chức Đại hội.

Nay trân trọng thông báo đến toàn thể hội viên của Hiệp hội nhỏ và vừa thành phố Đà Nẵng.

                                                                               TM.BAN CHẤP HÀNH HIỆP HỘI

                                                                         NHỎ VÀ VỪA THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

                                                                                                     Chủ tịch

Nơi nhận

-          Toàn thể hội viên Hiệp hội

-          BCH, BTV, BTT & BKT khoá II                                                                    (Đã ký)

-          Lưu VPHH

                                                                                                                HUỲNH ĐỨC THƠ