Thép V, U, I
Thép I(H)
Mã sản phẩm :
Giá : Call
THÔNG TIN CHI TIẾT :
sdfgg

Quy Cách
Độ dài (m)
Trọng lượng(kg)
kg/m
H 100 x 100 x 6 x 8  12 206.40         17.20
H 125 x 125 x 6.5 x 9  12 285.60         23.80
H 150 x 150 x 7 x 10 12 378.00         31.50
H 175 x 175 x 7.5 x 11  12 484.80         40.40
H 200 x 200 x 8 x 12  12 598.80         49.90
H 250 x 250 x 9 x 14 12 868.80         72.40
H 300 x 300 x 10 x 15 12 1128.00         94.00
H 350 x 35 0x 12 x 19 12 1644.00       137.00
H 400 x 400 x 13 x 21 12 2064.00       172.00
H 194 x 150 x 6 x 9 12 367.20         30.60
H 244 x 175 x 7 x 11  12 529.20         44.10
H 294 x 200 x 8 x 12  12 681.60         56.80
H 390 x 300 x 10 x 16  12 1284.00       107.00
H 482 x 300 x 11 x 15 12 1368.00       114.00
H 588 x 300 x 12 x 20 12 1812.00       151.00
       
 I 100 x 50  6 45.00           7.50
 I 120 x 60 6 57.00           9.50
 I 150 x 75 x 5 x 7 12 168.00         14.00
 I 198 x 99 x 4,5 x 7 12 218.40         18.20
 I 200 x 100 x 5,5 x 8 12 255.60         21.30
 I 248 x 124 x 5 x 8 12 308.40         25.70
 I 250 x 125 x 6 x 9 12 355.20         29.60
 I 298 x 149 x 5,5 x 8 12 384.00         32.00
 I 300 x 150 x 6,5 x 9 12 440.40         36.70
 I 346 x 174 x 6 x 9 12 496.80         41.40
 I 350 x 175 x 7 x 11 12 595.20         49.60
 I 396 x 199 x 7 x 11 12 679.20         56.60
 I 400 x 200 x 8 x 13 12 792.00         66.00
 I 446 x 199 x 8 x 12 12 794.40         66.20
 I 450 x 200 x 9 x 14 12 912.00         76.00
 I 496 x 199 x 9 x 14  12 954.00         79.50
 I 500 x 200 x 10 x 16 12 1075.20         89.60
 I 582 x 300 x 12 x 17  12 1644.00       137.00
 I 440 x 300 x 11 x 18  12 1488.00       124.00
 I 488 x 300 x 11 x 18  12 1536.00       128.00
 I 596 x 199 x 10 x15 12 1135.20         94.60
 I 600 x 200 x 11 x 17 12 1272.00       106.00
 I 700 x 300 x 13 x 24 12 2220.00       185.00
 I 800 x 300 x 14 x 26 12 2520.00       210.00
 I 900 x 300 x 16 x 28 12 2880.00       240.00